67’liler Platformu MAKZON konusundaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı

 

67’liler Platformu MAKZON ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. MAKZON konusunda da tüm ilgili tarafların görüşüne başvurulduğu, hiçbir tarafın iyi niyetine şüphe duyulmadan projenin kente olan katkısı ve sağlayacağı avantajlar bağlamında değerlendirmelerin alındığı belirtilen açıklama şöyle:  “Zonguldak İlimiz, yıllardan beri süregelen ve emek yoğun iş alanlarının egemen olduğu bir çalışma hayatı iklimi ile ülkemiz ekonomisine üstün katkılar sunmuş ancak bunun karşılığında ülke yatırım paylarından hiçbir zaman kendi sağladığı katma değer ölçüsünde istifade edememiş bir şehirdir. Bu manada Zonguldak’a katma değer yaratacak, genç işsizliği azaltacak, ilimizde sürekli kan kaybına yol açan genç göçünün önüne geçecek ve İlimize diğer gelişmiş iller arasındaki hak ettiği yeri sağlayacak projeler kentimizde her daim büyük heyecan ve ümitlerle karşılanmaktadır.

Bu amaçla; İlimizde maden ve madene dayalı sektörlerin gelişimine katkı sağlayacağı umudu ile hazırlandığı belirtilen ve önemli ölçüde istihdam ve katma değer yaratması beklenen kamuoyundaki adı ile MAKZON, ancak İlimize ait Çevre Düzeni Planlarında ve plan notlarında ise adından hiç bahsedilmeyen “Maden Makineleri Sanayi” ile ilgili olarak 67’LİLER PLATFORMU’nun görüş ve önerilerini açıklama ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissedilmiştir.

67’LİLER PLATFORMU İcra Kurulu’nun 24.09.2020 Perşembe günü gerçekleştirdiği  toplantı neticesinde; Zonguldak Merkez Asma ve Çınartepe mahalleleri sınırlarında yer alan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.10.1990 tarih ve 1382 sayılı kararı ile tescil edilen ve tapunun 132 Ada, 53 Parselinde kayıtlı, Kok Fabrikası bacası ve koruma alanının da içerisinde bulunduğu, yaklaşık 146.000 m² lik bir alanda gerçekleştirilmesi düşünülen MAKZON ”Zonguldak Maden Makineleri Kümelenmesi Projesi” Küçük Sanayi Sitesi fonksiyonlu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve uygulama İmar planı değişiklik önerisi, 01.09.2020 tarihli Zonguldak Belediye meclisinde görüşülerek, eksik belgeler sebebiyle ilgili dairesine geri gönderilmişti.

Bu defa Zonguldak Belediye Meclisi’nce onaylanmayan söz konusu plan tadilatı teklifi, Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından incelenerek üst plana uygunluk ilkesi çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’ne yollanmış ve bahse konu alanı içeren ve Bakanlığın ilgili dairesince hazırlanan 1/100000 ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, Bakanlık makamının 09.09.2020 tarih ve 190282 sayılı Olur’u ile 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. Maddesi uyarınca onaylanmış olup, 09.09.2020 tarihinde onaylanan Zonguldak ili 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 17.09.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Web sitesinde 30 (otuz) gün süre ile Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış bulunmaktadır.

Söz konusu planlama alanı yaklaşık 146.000 m² yüzölçümlü olan proje sahası içerisinde, TTK eski Müessese Müdürlüğü, Sendika binası, Eski Direk alanı, Materyal Müdürlüğü, TTK İnzibat Amirliği ile pasif yeşil alanlar bulunmakla birlikte, halen BEÜ bünyesindeki Teknopark ve Yapı Daire Başkanlığı ile tescilli tarihi kok fabrikası bacası da alan içerisinde yer almaktadır.

Plan değişikliğine konu alan, Zonguldak- Bartın- Karabük Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliğinin F27 numaralı Plan Paftasında; “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ve “ Sanayi Alanı- Depolama Alanı- Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”nda kalmakta olup, planlama alt bölgesinde 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği de yapılmıştır. Söz konusu Çevre Düzeni Planının ilgili Plan Paftasında; “ Kentsel Yerleşik Alan” olarak planlanmış ancak ruhsatlı olarak konut veya konut+ticaret amaçlı yapılaşmamış olan yaklaşık 146.000 m² uyuşmazlığa konu söz konusu alan “Kentsel Servis Alanı” olarak düzenlenmiştir. ÇDP gerekçe raporunda bu değişiklik için; “…..kentsel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği uyarınca içinde küçük sanayi siteleri de yer alabilen “Kentsel Servis Alanı” olarak düzenlenmiş olup bu alanlardaki yapılaşma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.” İbaresi yer almakla birlikte artık konu “MADEN MAKİNELERİ SANAYİ VE TEKNOKENT” hüviyetinden çıkmış, amacı belli olmayan bir başka niyetler planlamasına dönüşmüş olup, ne plan notlarında ne de plan gerekçe raporunda MAKZON “Maden Makineleri Sanayi” veya maden makineleri kümelenmesi özelinde hiç bir niteleme ve atıf bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu noktada ilgili mevzuata bakıldığında “Kentsel Servis Alanları” Kentsel çalışma alanları arasında yer almakta ve İmar planlarında kentin tanımlanmış yön ve bölgelerinde, bölgesel ihtiyacı karşılamak üzere belirlenmiş alanları olarak tanımlanmaktadır. Bu alanlarda; BÜRO, IŞ HANI, GAZİNO, LOKANTA, ÇARŞI, ÇOK KATLI MAĞAZA (AVM), BANKA, OTEL, SİNEMA, TİYATRO gibi sosyal kültürel tesisler; yönetimle ilgili tesisler, özel / resmi eğitim ve sağlık ve benzeri tesisler bölgesel ihtiyacı karşılamak üzere yapılabilmektedir denmektedir.

Yani MAKZON projesi artık sadece halk arasında konuşulan ancak ne söz konusu planlama mevzuatında ne de plan tadilatı ile ilişkili bir nitelik taşımamakta olup, söz konusu alan HER TÜRLÜ AMACA HİZMET EDEN BİR İMAR ADASINA dönüştürülmüş bulunmaktadır.

Tüm bu yaklaşımlar ve tespitler ışığında 67’LİLER PLATFORMU İcra Kurulu olarak;

1- 1/100000 ve 1/25000 Plan tadilatlarının tümüne itiraz edilmesine,

2- Zaten öteden beri MAKZON Projesinin Zonguldak için doğru bir proje olmakla birlikte yeri konusunda devam eden tereddüt ve çekincelerimizin doğru bir yargı olduğundan hareketle, söz konusu Çevre Düzeni Planlarında MAKZON yada “Maden Makineleri Sanayi” adının zikredilmemiş olmasını, Zonguldak gündeminden kaçırılmaya çalışılan başkaca amaçlar bütününe hizmet eder noktaya getirdiğini tespit ve mütalaa etmiş bulunuyoruz. Bu nedenlerle de ÇDP tadilatına her kademe ve noktada itirazlarımızın devam edeceğine,

3- Zonguldak için yarar ve gelecek projeksiyonuna ne kadar katkı koyacağı belli olmayan, maden makineleri sanayii fikir projesi şeklinde takdim edilmekle birlikte herhangi bir fizibilite çalışması bulunmadığı gibi  başlangıcından beri halkımızdan saklanarak ve içeriği hakkında hiçbir bilgi ve bilimsel açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmadığı bu proje, bileşenleri, yeri ve sonuçta gelinen ÇDP deki “KENTSEL SERVİS ALANI” niteliği ile bir rant projesi hüviyetine getirilmiştir. Bu noktaların halkımız ve toplumun tüm katmanlarıyla paylaşılmadan ve gerekli düzenlemenin projenin son geldiği noktadaki plan özelliğinin bir rant projesi olması niteliğinden arındırılmadan uygulamaya geçilmesinin ileride Zonguldak için önü alınamayacak sakıncalar doğuracağı konusunda Platformumuz ve bileşenleri derin kaygı ve endişe duymaktadır. Bununla birlikte projenin mevcut hali ile kamuoyunu tatmin edecek bir açılım sağlamak yerine küçük sanayi sitelerinden farkı olmayan ve ileride İlimizin sanayi kimliğine ve niteliğine de aykırı bir uygulamaya gidilebileceğinin endişesini taşımaktayız.

Bilindiği üzere; 67’LİLER PLATFORMU İlimizi ilgilendiren bu tür önemli ve çok taraflı konularda, ani refleksler geliştirmediği gibi konunun tüm taraflarının görüşlerini almadan da kamuoyu ve basın açıklamaları yapmamaktadır. Bu kapsamda MAKZON konusunda da tüm ilgili tarafların görüşüne başvurulmuş olup, hiçbir tarafın iyi niyetine şüphe duyulmadan projenin İlimize olan katkısı ve sağlayacağı avantajlar bağlamında değerlendirmeler alınmıştır. Ve fakat hiçbir ilgili makam, kişi ve kuruluş MAKZON projesinin yeri hakkında net bir ifadede bulunmadığı gibi seçilen bu noktanın doğruluğu konusunda ortaya koyduğumuz çekincelere, mevzuat, şehircilik ilkeleri, planlama mantığı, yakınında veya planlama bölgesinde uygulanması kararlaştırılan diğer projeler ile eşgüdüm ve uyumu, MAKZON’un kuruluş prosedürleri ve üye yapısı ve yer seçimi yapıldığı belirtilen alanın hukuki malikleri ile bu projedeki paylaşım yapıları ile ilgili net, anlaşılır ve kamu vicdanında kabul görecek bir açıklama ile karşılaşılmamıştır. Konu karmaşık ilişkiler bağlamında açıklanmaya çalışılmış olup, özellikle alanın önemli paydaşı Bülent Ecevit Üniversitemiz, TTK ve özel mülkiyete esas alanlar ile ilgili olarak da herhangi bir izah yapılmamış konu muğlak kalmıştır.

Sonuç olarak; tüm bu noktalardan yola çıkarak 67’LİLER PLATFORMU olarak, plan tadilatının halka yararından ziyade, başkaca noktalara evrilecek bir nitelik kazanmasının ileride doğuracağı sakıncalardan, plan tadilatının rant projeleri yaratacağı ve sadece belirli bir kesimin ihtiyaçlarını karşılayarak Zonguldak’ın hak ve menfaatlerine hizmet etmeyeceğinden, İlimiz Merkezinin son nefes alma ve kente hayat verme noktasının sonu belli olmayan bir maceraya sürüklenmesinin Zonguldak faydasına olmadığına kanaat getirmiş olup, henüz fikir projesi olarak halkımıza lanse edilen Zonguldak’ta bir “Maden Makineleri Sanayi” kurulması Projesinin doğru bir tercih olduğunu belirtmekle birlikte, projenin yeri ve yapılan plan tadilatı noktasında 1/100.000 ve 1/25.000 ÇDP’nına tümden itiraz edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Kamuoyuna ve Basınımıza saygı ile duyurulur.”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<span>%d</span> blogcu bunu beğendi: