KESK’e Bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şube Başkanı Hayri Anıl Çetin sendika binasında basın toplantısı yaptı ve, “Covıd-19 Değil Tedbirsizlik Öldürür! Yaşam Hakkımız Hiç Kimsenin Keyfiyetinde Değildir! “dedi

Pandeminin en başından bu zamana 128 milyon vakanın görüldüğü Dünyada 32 milyon vaka ile ABD birinci sıradayken, 15 milyon vaka ile Hindistan ikinci, 14 milyon vaka ile Brezilya üçüncü sırada yer almaktadır.

Türkiye ise, “resmi rakamlara göre” 19 Nisan tarihi itibariyle dört milyon 324 bin vaka ile sekizinci sırada yer alırken, 36.267 bin vefat sayısı ile oransal olarak dünya sıralamasında ilk sıralardaki yerini almaktadır. Tek doz aşılama oranlarına bakıldığında ise durum daha da vahimdir. Tüm dünyada aşılama oranı %2,6 iken, ülke nüfusuna oranla İsrail, İngiltere, ABD, Şili, Bahreyn, Macaristan ve Sırbistan %60-70 oranlarında en çok aşı yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alırken, Türkiye %12,88 ile dünya sıralamasında 22. sırada yer almaktadır.

Savaş, yolsuzluk ve talan anlayışı halkın bütçesinin salgının kontrolüne ayrılamayacak duruma getirdi

BES Şube Başkanı Hayri Anıl Çetin yaptığı basın açıklamasında AKP ve MHP kongrelerinin TBB’nin uyarılarına rağmen gerçekleştirilmesi sonucunda vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti ve şöyle dedi, “Ülkemizde 1 Mart 2021 tarihinde “resmi rakamlara göre” yaklaşık 9 bin 900 yeni vaka varken ve vaka sayısı giderek artarken, AKP-MHP iktidar partilerinin kongrelerini yapmaları için, Türk Tabipler Birliği’nin tüm uyarılarına rağmen, tüm tedbirler kaldırılarak yeni “normalleşmeye” geçilmiştir.1 Mart’tan 2 Mart’a bir günlük sürede bile yeni vaka sayısı %19,67 artış ile 11 bin 800 vaka görülmüştür. Kongrelerin olduğu günden 14 Nisan’da kısmi kapanma tedbirlerinin açıklamasının olduğu güne kadar hastane yoğun bakımları dolmuştur. Hükümet göstermelik tedbirlerle pandemide sürü bağışıklığı politikasını uygulamaya devam etmektedir. Ülkenin geldiği aşama itibariyle, iktidarın beslemek zorunda olduğu sermaye gruplarının varlığı ezilenlerin emekleriyle inşa edilmiş, savaş, yolsuzluk ve talan anlayışı halkın bütçesinin salgının kontrolüne ayrılamayacak duruma gelmesini sağlamış durumdadır.

 İktidarın başından beri salgını değil ölümleri yönetmeye çalıştığını biliyoruz, fakat yine biliyoruz ki salgını yönetmeye kalksa bile zaten yönetemeyeceklerdi. “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirlere ilişkin 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin yayımlandığı 14 Nisan’da Covid-19 nedeniyle 279 insanımız vefat ederken, 5 gün sonra 19 Nisan’da günlük vefat sayısı %22,22 artışla 341 olmuştur.

“Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin kamu idarecilerinin keyfi tutumlarına yol açtı”

Durum git gide kötüleşmektedir. Pandeminin başlangıcında yayınlanan, uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma konularında yetki devrini çok geniş tutan Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin kamu idarecilerinin keyfi tutumlarına yol açma tehlikesi barındırdığının altını daha ilk gün çizmiştik. Uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışmayı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Genelgesi merkezde bakanlıkların, taşrada ise valilerin, belediye başkanların, üst düzey yöneticilerin insiyatifine, hatta vicdanına bırakılmış, kimi illerde hiç uygulanmamış, kimisinde ise kısmen uygulanmıştır.

“Vaka artışları pik yapmış durumdadır”

Cumhurbaşkanlığının 15 Nisan 2021 tarih ve E.16291 sayılı yazısında “60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarındakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayılacaktır.” hükmü yer almasına rağmen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; 16 Nisan 2021 tarih ve 173 sayılı yazısında Cumhurbaşkanlığının E.16291 sayılı yazısına ilgi tutarak, 60 yaş ve üzerinde olanları, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanları işe çağırarak keyfi uygulamalara devam etmiştir. Buradan Cumhurbaşkanlığı’na soruyoruz; 2021/8 sayılı Genelge ile izinli saydığınız Kamu Emekçilerini hangi gerekçelerle bazı Bakanlıklara yazdığınız kendi yazınızla idari izinlerini kaldırdınız? Örgütlü bulunduğumuz işyerlerinde yaptığımız çalışmalarda, büro emekçileri arasında da ülkemizdeki vaka artışlarıyla doğru orantılı olarak vaka artışları pik yapmış durumdadır. Önümüzdeki günlerde bizleri daha zorlu bir sürecin beklediğini göz önüne alarak öncelikle;

1. Aşılamanın zaman geçmeden hemen tüm Kamu Emekçilerine yapılması zorunluluktur. Tüm kamu emekçileri belirli bir takvim çerçevesinde hızlıca iki doz aşılanmalı, düzenli aralıklarla test yapılmalıdır.

2. Pandemi ile mücadelede başta gerçek vaka ve ölüm sayıları olmak üzere süreç tam anlamıyla demokratik ve şeffaf yürütülmeli, anti demokratik yönetim anlayışından vazgeçilmeli, Meclis’te bulunan tüm partiler, emek, meslek ve demokrasi güçleri, ilgili tüm kesim temsilcileri merkezi ve yerel süreçlere dâhil edilmelidir.

3. Sosyal gelir destekli toplumsal hareketliliği azaltan zorunlu üretim yapan işletmeler dışındaki işletmelerin kapatıldığı 28 günlük acil kararların alınması, Zorunlu üretimde çalışanlar için riskten arındırılmış çalışma ortamı/koşulları oluşturulması

4. Hastanelerin yanında, güvenli açık alanlarda ve kamu kurumlarında seyyar test yapılabilecek koşullar oluşturularak yaygın test yapılmalı, özellikle iş yerlerinde filyasyon çalışmalarına aksamaya yer vermeksizin devam edilmelidir.

5. Merkezi kapitalist ülkelerin aşı üzerindeki patent haklarının kaldırılmasına yönelik uluslararası alanda çaba yürütülmeli, tedarik sorunu hızlıca çözülmelidir.

6. Kamuda uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi çalışma yöntemlerinin sadece pandemi dönemi ile sınırlanması gerektiğini, kamu emekçilerinin hak kayıpları yaşamasının önünü açan söz konusu modellerin esnek çalışma adı altında kalıcı hale getirilmesine karşı olduğumuzu her platformda ifade etmeye devam edeceğimizi belirtiyoruz.

7. Bu nedenle; kamu emekçilerini mağduriyetinin giderilmesi için keyfiyete yol açmayan, uygulama birliğini-bütünlüğünü sağlamaya dönük düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Herhangi bir hak kaybına yol açmaksızın yarı zamanlı, vardiyalı, dönüşümlü çalışma, ücretli izin gibi uygulamalar hayata geçirilmelidir.

8. Eşi ister kamuda ister özel sektörde çalışsın erkek-kadın ayrımı yapılmadan tüm kamu personelini kapsayan, dönüşümlü ücretli ebeveyn izni, herhangi bir hak kaybı yaşanmaksızın, hızlı bir şekilde hayata geçirilmelidir.

9. 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olan, engelli, hamile (24 haftadan küçük hamilelikler de dahil) ve süt izni kullanan kadın çalışanların tüm kamu emekçilerine keyfi yorumlanmaya açık olmayacak netlikte idari izin hakkı tanınmalıdır.

10. Uzaktan eğitim nedeniyle dönüşümlü ebeveyn izninin kamuda uygulanmasıyla ilgili tüm tedbirler alınmalıdır. Bu konularda derhal düzenleme yapılması ve tedbirlerin alınması bir zorunluluktur. Büro Emekçileri Sendikası olarak; Kamu Emekçilerinin sağlığının korunması ve Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirler konusunda Cumhurbaşkanlığından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 15 Nisan 2021 tarih ve E.16291 sayılı gönderdiği yazısını iptal ederek 2021/8 sayılı yayımladığı Genelgeye uyulup uyulmadığını, uymayanlar hakkında “Kamu Emekçilerinin yaşam hakkına kast ettikleri” gerekçesiyle derhal idari işlem başlatılmasını talep ediyoruz.

Aksi halde işyerlerinde görülecek vaka artışı, can kaybı gibi yaşanacak her türlü olumsuzlukta yaşam ve sağlık hakkının gaspı temelinde sorumlulukları olacaktır. Kamu emekçilerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesi gereğince “Çalışmaktan Kaçınma Hakkı” bulunduğunu hatırlatarak, Büro Emekçileri Sendikası olarak bu konuların takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.