Zonguldak Eski Kültür ve Turizm Müdürü, Pusula Gazetesi köşe yazarı Raif Tokel, Nerede Kalmıştık? Dünden Bugüne Yayla Mahallesi” başlıklı yazısına yönelik gelen eleştirilere bir anlamda cevap yazısı yayınladı.

Tokel; “İlimizde  bu alandaki bir çok konu proje formatında kaleme alınıp ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmadığı için kültür-turizm amaçlı kimi konular süreç içerisinde yinelenerek, söylene söylene şehir efsanesine dönüşüyor.”değerlendirmesinde bulunan Toker’in 18 Mayıs Tarihli Pusula Gazetesi’ndeki yazısını okurlarımıza paylaşıyoruz.

MADDİ TEMELİ SADECE LAF OLAN TEPKİ HAKKINDA

Raif TOKEL

            “Nerede Kalmıştık? Dünden Bugüne Yayla Mahallesi-III” başlıklı  yazım salt iddialar içeren bir yazı değil,  kanıt ve tanıklara dayalı   bir araştırma yazısıdır.

            İlin ilk ve tek “Kentsel ve III. Derece Doğal Sit Alanı” olan  Yayla Mahallesi’nin, mahalle ölçeğinde korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken  bir kültür mirası olduğundan;  yazımda bu yöreyle ilgili “yapılması gerekenleri”, “yapılanları” ve “yapılmayan işleri” kaleme aldım.

            Yazılarımda  ele aldığım konu, adı geçen kişi ve kişiler değil, bunların konuyla ilgili olarak yaptıkları ve yapmadıklarıyla, yapılan çalışmalar  sonunda gelinen nokta ve  kullanılan kamu kaynaklarıdır.

            Kürşat Coşgun  “Vakfımızın Fener Mahallesi ya da başka bir konuda KİVİ ile maddi karşılığı olan hiçbir işbirliği olmadığı gibi, böyle bir raporla da uzak yakın bir ilgisi de yoktur.” demesine

karşın;  yüklenici firma KİVİ’ye  ait internet ortamındaki sayfada  “Kürşat Coşgun Arşivleri, KİVİ  Staratejik Planlama AŞ”  başlığında, “5 Haziran 2018 günü KİVİ – ZOKEV  İşbirliği Toplantısı Yapıldı” açıklaması vardır. Söz konusu yazımda da, sadece bu yörenin mahalle ölçeğinde korunması belirtilerek, Nilüfer Karakoç’un  Fener Mahallesi Projesi’ne değindim.

            →Bknz: Fener Mahallesi Projesi – Nilüfer Karakoç, Arkitera, 17.Aralık.2018

                →Bknz: https://www.kivi.com.tr › tag › kursat-cosgun Kürşat Coşgun Arşivleri-Kivi Stratejik Planlama AŞ

            Yazımın konusu KİVİ’nin , ZOKEV’in tüzel kişiliği değil, bu işbirliği kapsamında; Zon-guldak adına yapılan işler,  yapılmayan işlerle  bu çalışmalar  sonunda gelinen nokta ve  kullanılan kamu kaynaklarıdır.

            Emekli Şube Müdürü  Kürşat Coşgun’nun bu konuda söyleyecek  sözü olmadığı için  önce kendi kişiliğine uygun sözcüklerle aklı sıra bana hakaret ediyor; sonra benimle ZOKEV  arsasında maddi temeli olmayan bir husumet yaratarak ucuz kahramanlığa soyunuyor.

            “ZOKEV’i karalama”, “ZOKEV’e saldırı” sözleriyle yetinmeyip;  “bir tarafta yok ediciler, diğer yanda ZOKEV ve dostları bulunmaktadır. Onu karalamaya hiçbir kişinin gücü yetmeyecek”  gibi provakasyona yönelik bir linç kampanyası  başlatmak istiyor.

            Şimdi soruyorum:

            -Eleştirmenin ve  sorgulamanın;  “karalamayla”,  “saldırıyla” ne ilgisi var?

            -Bir yanda düşmanlar (yok ediciler)  diğer  yanda ZOKEV dostları gibi  ayrıma ne gerek var?

            -Eleştirenleri, sorgulayanları  “yok ediciler” olarak nitelemesiyle  ne / neyi  amaçlıyor?

***

            Koruma kültüründe “bütüncül koruma” temel olup;  Yayla Mahallesi,  hem bu nedenle hem de  Zonguldak için özel bir yerleşim  birimi  olduğundan bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği dü-şüncesindeyim.  Yazımda da kentle özdeşleşen bu yöreyle  ilgili düşüncelerimi  anlatmaya çalıştım.   Değindiğim konular hakkında Kürşat Coşgun’nun  görüşlerini açıklaması gerekirken  yazdıklarımı  “abuk sabuk, saçma sapan, ipe sapa gelmeyen, zırva”  sözler  olarak   nitelemesi ;  özelinde  “seviye-sizliğinin seviyesi”, genelinde  konuyla ilgili “yetersiz bilgi” düzeyinin  kanıtıdır.

            Tekrar soruyorum:

            -Yayla Mahallesi’nin,  mahalle ölçeğinde korunmasını önermem mi  hayal mahsulü ?

            -Mahalledeki tescil edilmiş yapıları  içeren bir çalışmanın yapılmasını  belirtmem mi zırva?

                -Bütüncül bir planlama ve projelendirme  yapılmasını istemem mi çocukça hırs?

***

            Kürşat Coşgun  “Zonguldak İletişiminde Değerler Haritası Çalıştayı” adlı etkinlikle ilgili olarak  “bu çalıştayla Yayla Mahallesinin korunması konusunun ne gibi bir ilgisi olduğu, Vakfımızla karalamak için bir şeyler uydurmanın ötesinde nasıl bir illiyet bağı kurulduğunu anlamak mümkün değildir” sözü onun genelinde koruma kültürü, özelinde deYayla Mahallesi’ne bakışıyla ilgilidir.

            İlin ilk ve tek “kentsel ve üçüncü derece doğal sit alanı” olan Yayla Mahallesi bu ça-lıştayda niçin görüşülmedi?  İlgili koruma kurulunca “onanmış koruma amaçlı imar planı” olan Yayla Mahallesi, “uygulamaya hazır olmasına” karşın, neden ele alınmadı?

            Çalıştay kapsamında “2023 Hedeflerine Doğru Zonguldak’ta Doğa ve Kültür Turizmi” adı

altında düzenlenen odak toplantılarında  Zonguldak için çok önemli olan Yayla Mahallesi’nin ele alın-

mamasınun sorumlusu,  toplantıları düzenleyen “KİVİ-ZOKEV İşbirliği” ekibidir.

            Bu saptamamı“Vakfımızla karalamak için bir şeyler uydurmanın ötesinde nasıl bir illiyet bağı kurulduğunu anlamak mümkün değildir” demek, ancak “abesle iştigal etmek” deyimiyle açıklanır.

            Zonguldak Kız Meslek Lisesi

            “Kız Meslek Lisesi”, Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi’nde olup;  taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş “TTK Genel Müdür Lojmanı”, “TTK Genel Müdür Yardımcısı Lojmanı” adlı  taşın-mazlarla  sınırdaş konumunda ve Yayla Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı “onama sınırı”nda ol-duğundan;  Yayla Mahallesi’nde yapılacak proje kapsamında ele alınması gereken bir yapıdır. Ama   Emekli Şube Müdürü  “mahalle ölçeğinde koruma” kavramını bilmediği için bu saptamamı  “hayal dünyasın gezdiğim” sözleriyle belirtiyor.

                                               2013 yılında düzenlenen “Zonguldak Folkloru Bienali” adlı etkinlik nedeniyle “Kız Meslek Lisesi’nden sergilemek için geleneksel giysiler almaya giden ZOKEV’li  Kürşat Coşgun’nun  bu yapının tescil edilmesi gerektiğini   anlayamaması,  bu konuda işinin ehli  kişi olmadığının  kanıtıdır.

            Zonguldak Eski Halkevi (Bugünkü Zonguldak Belediyesi Kültür Ve Sanat Merkezi)

            ZOKEV  Başkanı Kürşat Coşgun,  eski Halkevi binası (Bugünkü Zonguldak Belediyesi Kül-tür ve Sanat Merkezi) talebimiz doğrultusunda kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.” diyerek yalanını  laf  ebeliğiyle – laf ebeliği  yaparak,  kapatmaya çalışıyor.

            Çünkü Kürşat Coşgun imzalı 09.01.2014/2014-02 Tarih/Sayılı ZOKEV’e ait başvuru di-lekçesini inceleyen Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  28.03.2014/1524 Tarih/Sayılı kararıyla bu yapının kültür varlığı olarak tescil edilmesinin uygun  olmadığına “olumsuz” karar ver-miştir. Resmi belgeyle kanıtlanan bu sonuca karşın,  adı geçen kişi hiç sıkılmadan, hiç utanmadan  yapının tescil edilmesinden,  kendine pay çıkarıp, katkısı olmayan bir konuya sahipleniyor.

                (*) Fener Mahallesi Projesi Proje Raporu–Nilüfer Karakoç, Arkitera, 17.12.2018

            Kürşat Coşgun “Etkinliğin adını bile yanlış yazan şahsın daldan dala konduğu zırvalarla dolu yazıda, aynı durumu, “FENER MAHALLESİ PROJESİ PROJE RAPORU – NİLÜFER KA-RAKOÇ, ARKİTERE/KİVİ” ara başlığı altında yazılanlarda da görmek mümkündür. Tokel hayal dünyasında kurarak ‘ZOKEV-KİVİ işbirliği’ ile hazırlandığını iddia ettiği projenin müellifi tarafından kaleme alınan bir rapordan söz etmektedir.” sözleriyle hakarete karışık bir açıklama yapıyor.

             “Arkitera” adlı kuruluşun Zonguldak’taki işlerinde kullandığı kimlik “KİVİ Stratejik Planlama” olup; Nilüfer Karakoç, bu kuruluşta görevli olduğu gibi  hazırladığı “Fener Mahal-lesi Projesi”nin tarihi  (17.Aralık 2018) de, KİVİZOKEV İşbirliği”nin Zonguldak’ta iş yap-tığı dönemde  ait bir tarihtir. Bu bilgi mi zırva?

            Bknz: Nilüfer Karakoç – Arkitera Mimarlık Merkezi, https://www.arkitera.net › ekip › nilufer-karakoc

                Zonguldak kent merkezi ile özdeşleşen  Yayla Mahallesi’nin, mahalle ölçeğinde korunması için sıraladığım örnekleri “daldan dala konmak” sözüyle açıklayan Kürşat Coşgun, 25.10.2017 tarihinde başlayıp 2018 yılı süresince yüklenici firma KİVİ’nin  “Batı Karadeniz Turizm Planı Çalışmaları” başlığı altında Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu illerindeki kimi ilçelerde düzenlediği  “34” adet toplantıya “bizzat katılarak”, konduğu dalları açıklasın…

                →Bknz: https://www.kivi.com.tr › tag › kursat-cosgun Kürşat Coşgun Arşivleri-Kivi Stratejik Planlama AŞ

            Şimdilik Bu  Kadar

            Yayla Mahallesi sınırları içerisinde:

             -Liman Caddesi’ndeki  “TTK Şarjöman” adlı tesisin taşınmaz kültür varlığı olarak  tescili için

30.06.2008 tarihli dilekçemle Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na “ben”

başvurdum ve tesis, bu başvurumla 17.02.2009/1190 Tarih/Sayılı  kurul kararıyla  tescil edildi.

            -Liman arkasındaki “Fener Tüneli adıyla anılan tünelin taşınmaz kültür varlığı olarak  tescili i-çin  30.10.2018  tarihli dilekçemle Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na “ben” baş-vurdum  ve tünel, bu başvurumla  17.02.2019/1190 Tarih/Sayılı  kurul kararıyla  tescil edildi.

            Bunlarda  mı “hezeyan”,”zırva”, “hayal mahsulü”, “çocukça hırs”, “hayal dünyasında gezin-menin” ürünü?…

            Üstelik “ben” bu başvuruları kişisel girişimlerimle yaparken; Kürşat Coşgun, Zonguldak İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nde Şube Müdürü ve  ZOKEV Yönetim Kurulu Başkanıydı…

Reklam