09.07.2021 Tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları Gereğince;

Arşiv resim

 İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. Maddeleri gereği 09.07.2021 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

COVİD-19 pandemi sürecinde tarımsal üretimin sürekliliği, gıda üretim ve tedarik sürecinin korunması açısından oldukça önemli fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik birtakım tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda İlimizi kapsayacak şekilde;

1. İlimize gelen mevsimlik tarım işçileri için; 2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri Başbakanlık Genelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin ilgili kurumlarca alınmasına,

2. Mevsimlik Tarım İşçilerinin iller arası hareketliliği ile konaklayacağı alanlardaki alınacak tedbirlerin İçişleri Bakanlığınca yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03/04/2020 tarih ve E.6202 sayılı Genelgede belirlenen esaslara göre yürütülmesine,

3. İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerine (aşı, izlem vb.) özel önem verilerek bu yöndeki tüm çalışmaların eksiksiz olarak yerine getirilmesine,

4. Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi’ nin 17/04/2020 tarih ve E.268 sayılı “COVID-19 Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Önlemler” konulu yazısında yer alan önlemlerinuygulanarak takibinin yapılmasına,

5. Mevsimlik Tarım İşçilerine vardığı yerdeki İlçe Sağlık Müdürlükleri/ Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından COVID-19, genel enfeksiyonlardan korunma ve kontrol önlemleri ile el hijyeni hakkında bilgilendirme yapılması; bağışıklama, gebe takibi, kanser taraması vb. rutin sağlık hizmetleri ve kayıtlarının yapılmasına,

Olguların erken dönemde tespitine yönelik olarak 7-14 günlük periyotlarda Mevsimlik Tarım İşçilerinin alından (lazer termometre ile) ateş ölçümleri ve COVID-19 ile uyumlu semptom sorgulamaları (TC Sağlık Bakanlığı COVİD-19 Rehberi Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVİD-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu kullanılarak) yapılmasına,

6. İlimize gelen tüm Mevsimlik Tarım İşçilerine İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi iletişim bilgilerinin verilmesi, Mevsimlik Tarım İşçilerinde hastalık belirti ve bulguları çıktığında İlçe Sağlık Müdürlüğü /Toplum Sağlığı Merkezinin aranması, Mevsimlik Tarım İşçileri yerinde değerlendirilerek olası vaka düşünüldüğünde hasta ve temaslı takibinin yapılmasına,

Mevsimlik Tarım İşçilerinden herhangi bir kişide COVİD-19 enfeksiyonu ile uyumlu belirti ortaya çıkması veya ateş saptanması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi’ne ivedilikle bilgi verilerek kişinin izole edilmesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi tarafından işçinin barınma koşullarının izolasyon ilkelerine uygun olmadığı tespit edildiği durumlarda Valilik/Kaymakamlıkça belirlenen yerde izolasyona alınmasına,

Olası COVİD-19 olgusu ile temaslı ve/veya yakın temaslılarının takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yönetilmesi, vaka çıkan Mevsimlik Tarım İşçileri kafilesinin son vakanın çıkmasından itibaren en az 14 gün bulunduğu bölgeden ayrılmasına izin verilmeyerek karantinada tutulmasına,

7. “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” çerçevesinde çalıştırılacak Suriyelilerin de diğer mevsimlik tarım işçi ve ailelerine sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanmasının sağlanmasına,

8. İlçeler kendi bölgesel ürün ve Mevsimlik Tarım İşçileri özelliklerini göz önünde bulundurarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları ile ilave tedbirleri alabilmesine,

Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenlere Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası) idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.