Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 4 Ekim’de Kdz. Ereğli’de başlıyor

Kongrenin açılışı 4 Ekim 2018 tarihinde Saat: 09.30’da Kdz. Ereğli Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirilecek.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi’ne ülkemizde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olan 50’ye yakın üniversitenin akademik camiası ile TÜRK-İŞ’e bağlı tüm sendikaların yöneticileri ve temsilcileri katılacak.

3 gün boyunca akademisyenler ve sendikacılar toplam 11 oturumda 43 bildiri sunacak.

Kongre ile ilgili bilgiler http://ceeik2018.org/ adresinden takip edilebiliyor.

 

18 yıldır düzenlenen ve Çalışma hayatına ilişkin güncel konuların tartışıldığı kongrenin ana konusu “Emek ve Sendikacılığın Geleceği” olarak belirlendi.
AÇILIŞ OTURUMU
Kongrenin açılışı 4 Ekim 2018 tarihinde Saat: 09.30’da Kdz. Ereğli Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirilecek. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi’ne ülkemizde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olan 50’ye yakın üniversitenin akademik camiası ile TÜRK-İŞ’e bağlı tüm sendikaların yöneticileri ve temsilcileri katılacak. 3 gün boyunca akademisyenler ve sendikacılar toplam 11 oturumda 43 bildiri sunacak.
Kongre ile ilgili bilgiler http://ceeik2018.org/ adresinden takip edilebiliyor.
19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Programı
4 Ekim Perşembe
9:30-10:15 Açılış
10:30-12:30 Açılış Oturumu
Oturum Başlığı: 2000’li Yıllarda Sendikacılığın Sorunları ve Çözüm Arayışları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin Kutal (İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)
• 2000’li yıllarda ‘içerdekiler’ azalır, ‘dışardakiler’ çoğalırken sendikal dayanışmayı hayal etmek
Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu (Ankara Üniversitesi)
• Disiplinimizin Dili Üstüne: Kavram İnşasında Algı Etkisi mi Olgu Temeli mi?
Prof. Dr. Metin Özuğurlu (Ankara Üniversitesi)
• 2010’larda Türkiye’de Sendikacılığın Temel Eğilim ve Dinamikleri
Doç. Dr. Aziz Çelik (Kocaeli Üniversitesi)
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:45 Paralel oturumlar
Sendikacılık-1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Banu Uçkan Hekimler (Anadolu Üniversitesi)
• Yeni Sanayi Coğrafyalarında Emek ve Sendikacılık: Kayseri Örneği; İbrahim Gündoğdu
(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
• Dünyada ve Türkiye’de Genç İşçilerin Sendikalaşmasına Yönelik Sendikal Faaliyetler; Özgür
Topkaya (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)
• Türkiye’de Sendikalı İşçilerin Maddi Yaşam Koşulları ve Sendikal Eylem İlişkisi: Sendikacılık
Hareketinin Geleceği İçin Kimi Soru ve Cevaplar; Serkan Öngel (Gaziantep Üniversitesi),
Denizcan Kutlu (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)
• Kiralık İşçilik ve Sendikalaşmaya Olası Etkileri; Aykut Günel (Selüloz-İş Sendikası)
• John Kelly’nin Mobilizasyon Teorisi Yirmi Yaşında Sendikalar İçin Hâla Yeni mi?; Sadık Kılıç (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
Sosyal Politika-1 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fevzi Demir (Yaşar Üniversitesi)
• Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi Bağlamında Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik
Sosyal Koruma Tabanları; Mustafa Aykaç (Marmara Üniversitesi), Güven Murat (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
• Türkiye’de 1980 Sonrası Sağlık Politikalarında Dönüşüm ve Sağlık Harcamalarına Etkisi;
Hatice Erol (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi), Abdullah Özdemir (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
• İşsizlik Sigortası Fonlarının Değerlendirilmesi: Türkiye Uygulaması; Güven Murat (Karadeniz
Teknik Üniversitesi), Yusuf Alper (Bursa Uludağ Üniversitesi), Duygu Açık (Yozgat Bozok
Üniversitesi)
• Vazife Malullerinin İstihdam Hakkı; Ali Kemal Nurdoğan (Süleyman Demirel Üniversitesi),
Mustafa Öztürk (Süleyman Demirel Üniversitesi), Murşit Işık (Süleyman Demirel Üniversitesi)
• Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesi Algı ve Beklentilerinin Analizi: Bir Devlet Hastanesi
Örneği; Öznur Yavan (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
15:45-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 Paralel oturumlar
Sendikacılık-2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Toker Dereli (Işık Üniversitesi)
• Endüstri İlişkileri İklimi ve İkili Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Metal Sektöründe
Bir Araştırma; Ahmet Gökçe (Gümüşhane Üniversitesi), Serpil Aytaç (Bursa Uludağ Üniversitesi)
• Sendikal Haklar Bağlamında Küresel Çerçeve Sözleşmelerinin Uygulanabilirliği: Türkiye’de H&M Sendikal Örgütlenme Pratiği; Emirali Karadoğan (Tez-Koop İş Sendikası)
• İşçi Sendikaları Konfederasyonlarının Sendika Çokluğu ve Sendika Tekliği İlkelerine Bakışı;
Kemal Yıldız (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi), Emre Kerim Yıldız (Bandırma 17 Eylül
Üniversitesi)
• Deniz İşkolunda Sendikal Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar; Hasan Pekdemir (Türkiye
Denizciler Sendikası)
• Zonguldak Maden Havzası’ndaki İşçi Eylemlerinin Yansımaları; Turhan Oral (Genel Maden
İşçileri Sendikası)
Çalışma Ekonomisi-1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neslihan Okakın (Marmara Üniversitesi)
• İş Yerindeki Bilgisayarların Özel Amaçlı Kullanımı (Sanal Kaytarma) Hakkında Hukuki Bir
Değerlendirme; Fatih Karcıoğlu (Erzurum Atatürk Üniversitesi), Ceyhun Serçemeli (Erzurum Atatürk Üniversitesi)
• Orta Gelir Tuzağından Çıkma Yolunda Yetişkin Becerileri: PIAAC 2012-2015 Verileri; Caner
Özdemir (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
• Bir Taş Kömürü İşletmesinde Çalışanların Tükenmişlik Algıları: Örgütsel Faktörler Açısından Bir Değerlendirme; Neslihan Okakın (Marmara Üniversitesi), Berrin Kara-Ürek (Marmara
Üniversitesi)
• İşçilerin Sosyal Medya Paylaşımlarının İşveren Tarafından Denetimi ve İş İlişkisine Etkisi;
Orhan Ürüncan Yücel (Ankara Üniversitesi)
5 Ekim Cuma
9:00-10:30 Paralel oturumlar
Sosyal Politika-2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alpay Hekimler (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)
• Denizli İşgücü Piyasasında Suriyeli Kadınlar; Çağla Ünlütürk-Ulutaş (Pamukkale
Üniversitesi), Sezgi Akbaş (Pamukkale Üniversitesi)
• Bugünden Geleceğe Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadınların Uyum ve İstihdam Sorunu: Ankara İlinde Bir Nitel Araştırma; İlkay Savcı (Ankara Üniversitesi)
• Katı Atık Toplayıcılarının Sınıfsal Konumların Analizi: Ankara Örneği; Serter Oran
(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
• Avrupa Sosyal Şartının Uygulanmasında Toplu Şikayet Mekanizmasının Rolüne İlişkin
Değerlendirmeler; Berrin Ceylan Ataman (Altınbaş Üniversitesi)
• 10’uncu Yılında Sosyal Güvenlik Reformu (2008-2018): Sorunlar ve Öneriler; Yusuf Alper
(Bursa Uludağ Üniversitesi)
Çalışma Hayatında Kadın
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serpil Aytaç (Bursa Uludağ Üniversitesi)
• Endüstri İlişkileri Taraflarının Kadın Algısı: Durum ve Tespitler; Hülya Uzuner Duransoy
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
• Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri ve Toplumun Kadına Bakışı; Gülşen Çetin Aydın
(Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi), Serpil Aytaç (Bursa Uludağ Üniversitesi)
• Yeni Sanayileşen Kentlerde Kadınların Emek Piyasasına Girişte Karşılaştığı Engeller; İlknur Karaarslan (Kırklareli Üniversitesi), İskender Gümüş (Kırklareli Üniversitesi), Muhammet
Atalay (Kırklareli Üniversitesi), Yeşim Can (Kırklareli Üniversitesi)
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:30 Paralel oturumlar
Çalışma Ekonomisi-2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman (Altınbaş Üniversitesi)
• İşkur’un Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Aydın İli Örneği; Hatice
Erol (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi), Piraye Öykü Gökçe (Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi)
• Üniversite Kariyer Merkezlerinde Personel Sorunsalı: Kim Yönetiyor? Kim Çalışıyor?; Müge
Ersoy-Kart (Ankara Üniversitesi), Metin Pişkin (Ankara Üniversitesi), Selahiddin Öğülmüş
(Ankara Üniversitesi), Özgür Güldü (Ankara Üniversitesi), Merve Arslan (Ankara
Üniversitesi), Sedat Gelibolu (Muş Alparslan Üniversitesi)
• Türkiye’de Talep Yönlü İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi; Murat Atan (Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi), Erdem Cam (ÇASGEM), Oğuz Karadeniz (Pamukkale Üniversitesi)
• Eksik İstihdam ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Erzurum Örneği; Ahmet Güney
(Erzurum Atatürk Üniversitesi), Harun Sıçrar (Erzurum Atatürk Üniversitesi)
Sosyal Politika-3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Alper (Bursa Uludağ Üniversitesi)
• Toplum Yararına Program Kapsamında İstihdam Edilen Bireylerin Program Sonunda İş
Piyasalarına Girişlerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma; Abdülkadir Yüksel (Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi)
• Sosyal Güvenlik Harcamaları Gelir Dağılımda Etkin mi? Türkiye Ekonomisi için Nedensellik Analizi; Utku Altunöz (Sinop Üniversitesi), Funda Çondur (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
• Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Dezavantajlı Gruplara Yönelik
Faaliyetlerinin İncelenmesi; Yeliz Yeşil (Trakya Üniversitesi), Bülent Arpat (Pamukkale
Üniversitesi)
• Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşam Kalitesi Algıları: Yalova Üniversitesi
Örneği; Elif Yüksel Oktay (Yalova Üniversitesi), Kutluğ Kağan Karahan (Yalova Üniversitesi), Yusuf Ziya Yıldırım (Yalova Üniversitesi), Abdullah Selim Doğan (Yalova Üniversitesi)
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:15 Paralel Oturumlar
Endüstri 4.0
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Müge Ersoy Kart (Ankara Üniversitesi)
• Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile Birlikte Gelen Kadın Dijital Dönüşüm Liderleri (CDO); Ruhal
Samanlı (Çankırı Karatekin Üniversitesi), Barış Öztuna (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
• Türkiye’de Sanayi 4.0 Konusunda Yayınlanan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir
Metasentez Çalışması; Didem Kayahan Yüksel (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi), Abdulkadir Yüksel (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
• İşgücünün Yerini Düşgücü mi Alacak: Kan Alma Ünitesinde Yapay Zeka Kullanımı; H. Hakan Sakaoğlu (9 Eylül Üniversitesi), Özlem Çakır (9 Eylül Üniversitesi) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serdar Odaman (Dokuz Eylül Üniversitesi)
• Yönetici Perspektifinden Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerine Katılımı: Metal Sektörü, Denizli İli Örneği; Bülent Arpat (Pamukkale Üniversitesi), Yılmaz Özkan (Sakarya Üniversitesi)
• Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği: Manisa Örneği; Ergün Metin (Manisa Celal Bayar
Üniversitesi)
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 ÇEEİ Bölümleri Forumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Eyüp Bedir (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: