MAKZON’a gölge düştü, oy birliği sağlanamadı

CHP’li Komisyon üyeleri; “Plan değişikliğinin Kanunlar, yönetmelikler ( özellikle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ), alınmış meclis kararları ve birçok mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimizden, kanunlara uymayan, kanunların açık hükümlerine rağmen komisyonun oy çokluğu ile almış olduğu karara katılmıyor RET oyu veriyoruz. Ret oyumuza ilişkin 6 sayfadan oluşan muhalefet şerhimizi komisyon raporuna eklenmek üzere sunuyoruz.”

Zonguldak Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gurubu Çınartepe Mahallesinde kurulması planlanan MAKZON olarak bilinen Küçük Sanayi Sitesi için şerh koydu. İşte şerh gerekçeleri:

1/1000  PLAN  DEĞİŞİKLİFİ  TEKLİFİ  MUHALEFET  ŞERHİ

Zonguldak Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarihli Meclis Birleşimine ait gündemin 23. Maddesi olarak gelen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve E-54530846-115.01.06.27520 sayılı yazısı ile, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlamasına yönelik hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkında karar altına alınan 28/01/2021 tarihli İmar Komisyonu Raporuna karşı muhalefet şerhimizdir.

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü talebi ile Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisindeki alan üzerine  Küçük Sanayi Sitesi kurulmasıyla ilgili ilk defa 01.06.2020 tarihinde olağan üstü olarak Zonguldak Belediye Meclisine imarı plan tadilatı talebi  olarak gelmiştir. 01.06.2020 tarihli olağan üstü meclis toplantısında imar komisyonuna havale edilen konu komisyon çoğunluğu olmaması nedeniyle meclis kararı alınamamıştır.

Plan değişikliği 01.07.2020 tarihinde olağan olarak Zonguldak Belediye Meclisi gündemine tekrar gelmiş, meclis tarafından incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmiştir. İncelemeler esnasında usule ve yasalara uygun olmayan hususları tespit edilmiştir. Bu hususların tamamlanması  için talep dosyası dairesine iade edilmiştir.

Bu defa aynı talep 04.01.2021 tarihli meclis gündemine 23. Madde olarak gelmiştir.

Söz konusu alan mevcut imar planında; Konut alanı, resmi Kurum ( TTK) alanı, park alanı, rekreasyon alanı, TGB ( Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanı ), ağaçlandırılacak alan, sosyal kültürel tesis alanı, kısmen kültürel tesis alanı, refüj ve imar yolu olarak planlanmış olup, talep edilen imar planı değişikliği ile bahse konu alan; Küçük Sanayi Alanı, TGB (Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanı ), Maden Çıkarma Alanı, park alanı, rekreasyon alanı, Ticaret alanı, sosyal tesis alanı, trafo alanı, refüj ve imar yolu olarak planlanmıştır.

Öncelikli olarak plan değişikliği talep edilen bu yer ve çevresinin mevcut durumunu, tarihini, konumunu, özelliklerini, bu yer ile ilgili daha önce yapılan çalışmaları inceledik. Plan değişikliği talep edilen bu alanı, ZONGULDAK’IN tarihi, sağlık boyutu, yaşam boyutu, çevre boyutu, turizm potansiyeli boyutu vs. gibi başlıklarla incelediğimizde aşağıda açıkladığımız tespitlerimiz oldu;

 1. Şehrin içinde, bakir kalmış yaklaşık 147.000 mözel bir alan
 2. Üzülmez kültür vadisi projesinin bitişiği,
 3. Maden müzesi ve Gökgöl mağarasının çok yakını,
 4. Yaşam vadisi olarak yapılan oturmaya hazır 772 konut ve devamı olacak tamamlandığında 1882 konut olarak planlanan TOKİ evlerinin önü,
 5. İçinde koruma alanlarının olduğu,
 6. Türkiye Cumhuriyeti sanayisinin kurulmasında ve kalkınmasında öncülük etmiş ve ilklerden olan bir hafızanın olduğu alan
 7. Endüstriyel mirasın olduğu bir alan,
 8. Şehre girişte ön görünümde olan bir alan,
 9. Kömüre giden demiryolu projesiyle 2.ödülü almış bir proje ile bağlantılı,
 10. Turizm ve Kültür amaçlı bir çok projenin yapıldığı ve halen üzerinde çalışıldığı korunması gereken bir alan
 11. Jeopark yapılması ve Unesco’ya tescili gerekliliği düşünülen bir alan,
 12. Bitişiğindeki Asma deresinin ıslahı ve etrafının düzenlenmesi sonucu, gezi ve bisiklet yolarının olacağı halkın nefes alacağı bir alan,
 13. Çarpık yapılaşma ve beton yığınına dönen kent merkezinin içinde insanların nefes alacağı, içinde tarih ve kültür kokan ender bir alan,
 14. Dünyayı saran ülkemizi ve bölgemizi derinden etkileyen korona virüs salgını bizlere insan sağlığından daha değerli bir şeyin olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu tür salgınlardan, çevreye vereceğimiz değer ölçüsünde korunulduğunu, bunun sonucu olarak insanlarımızın nefes alacakları alanların daha çok yapılması gerektiğini,
 15. Yerel yönetimlerin ve bizlerin halkın temsilcisi olan seçilmişlerin ilk önceliğinin, şehrin geleceğini planlamak, burada yaşayan vatandaşların sağlığını korumak ve sağlıklı bir çevrede mutlu bir şekilde yaşamalarını devam ettirmelerini sağlamak olduğunu,
 16. İş sahalarının kısıtlı olduğu şehrimizde, yatırıma ve yatırımcıya karşı olmadığımızı aksine sonuna kadar destek olmamız gerektiğini. Fakat yatırımın doğru yerde ve doğru yatırım olması gerektiğini. Kıt ülke kaynaklarının çok dikkatli kullanılması gerektiğini tespit ettik,

Zonguldak’da Maden Makinaları İmalat Sanayi kurma projesinin hayata geçirilmesinin bölgemiz için yararlı olabileceği; ancak yukarıdaki tespitlerimiz ışığında bu projenin yapılmak istenen yerinin ve o amaçla hazırlanan plan değişikliğinin yanlış olduğunu, Zonguldak’ın geleceğine zarar vereceğini gördük.

Plan değişikliği ile Küçük Sanayi Sitesi adı altında Maden Makinaları İmalat Sanayi kurulmasına olanak sağlanmak istenmektedir. Küçük Sanayi sitelerinde yapılabilecek işler 1/100000 çevre düzeni planı  madde III.19’ da  ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 5’de açıklanmıştır. “(Mekânsal kullanım tanımları ve esasları)

 

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen mekânsal kullanım tanımları ve alan kullanım esasları aşağıda belirtilmiştir:

 1. e) Küçük sanayi alanıŞehirde yaşayanların günlük bakım, tamir, servis ve küçük ölçekli imalat ihtiyaçlarının karşılanabileceği, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen ve çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan atölye, imalathane ile depoların yerleşmelere yakın veya kolay ulaşılabilir yerlerinde yapılabildiği alanlardır.)”

Talep yazısında ve yapılan açıklamalarda, Maden Makinaları İmalat Sanayi olarak, uluslararası ve ulusaldaki tüm madencilik sektörüne hizmet vermeyi amaçlayan bir ihtisas sanayi kurulmak istenmektedir. O durumda bu şehirde yaşayanların günlük ihtiyaçlarına dönük olmayıp, en azından orta ölçekli sanayi kuruluşu olacaktır ki 1/100000 Çevre Düzeni Planına aykırıdır.

Konu, bir diğer boyutu olan ilgili  mevzuatlar (kanun, tüzük, yönerge, meclis kararları) açısında incelenmiş olup tespit ettiğimiz mevzuata aykırı olan hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan 1/100.000 ölçekli ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Lejantı ve plan hükümlerine göre gerek noktasal ölçekte, gerek kentsel yerleşim içinde Küçük Sanayi Alanı planlaması, plan değişikliği, kullanım koşulu değişiklikleri yapılması mümkün değildir. Şöyle ki; Zonguldak İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan hükümlerinden
 • 1.1.4. maddesinde de belirtildiği üzere yerleşim yerlerinde sanayi yapılması kesinlikle yasaktır. Ancak sanayi gösterilmiş alanlarda yapılabilir.
 • 33. maddesinde belirtildiği üzere planın bütünlüğünü bozucu yönde noktasal sanayi, konut, ikinci konut, turizm ya da benzeri kullanım kararları oluşturulamaz.
 • 2.1.8.7. maddesinde belirtildiği üzere Geçici tesis niteliğinde olmayan ve ÇED Yönetmeliği kapsamında kalan maden sanayileri, öncelikle bu planda yer alan sanayi alanlarına yönlendirilecektir. Ancak, işletme izni alınan maden sahalarında, çıkarılan madenlerin işlenmesi amacıyla gerek duyulacak sanayi tesislerinin, zorunlu olarak maden sahası içinde yer almasının gerektiği durumlarda, bu kullanımlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bakanlığın uygun görmesi halinde, gerekli izin ve onaylar tamamlanarak maden sahası içinde yapılabilir.
 • 2.1.8.9. maddesinde belirtildiği üzere bu planın onayından önce kentsel yerleşim alanları içinde veya dışında yer seçmiş ve mevzuata uygun olarak onaylanmış imar planı bulunan münferit sanayi alanlarında, mevcut plan koşulları geçerli olup bu alanlarda yoğunluk artışı ve sanayi türü değişikliği getirecek plan değişikliği/revizyonu ve tevsi yapılamaz.
 • 2.1.8.13. maddesinde belirtildiği üzere İhtiyaç duyulması halinde bu planda sınırları belirtilen planlama bölgeleri içinde veya dışında, en az 20 ha olacak şekilde, ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine bağlı kalınarak, öncelikle T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca marjinal tarım arazisi olarak tespit edilen tarım alanlarında, zorunluluk olması halinde İse İl Toprak Koruma Kurulu marifeti ile yer seçimi yapılabilir. Yer seçimi yapılan alanlara ilişkin imar planı yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, imar planları bu planda değişikliğe gerek olmaksızın ilgili idaresince hazırlanır ve onaylanır. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanında işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında kullanılamazlar. Ancak 50 ha ve üzeri oluşabilecek sanayi alanlarına ilişkin talepler ise bu plan kapsamında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca değerlendirilir, uygun bulunması halinde bu planda değişiklik yapılması zorunludur. Bu alanlara ilişkin yer seçimi en düşük vasıflı tarım arazisinden başlayarak yapılacaktır.
 • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Madde 5, 7, 8, 9, 11, 17, 20, 21. Maddelerin ilgili bentlerinin gerekleri dikkate alınmadan plan değişikliği teklifi yapılmıştır
 • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca nazım imar planlarının ve değişikliğinin hazırlanması sürecinde, planlama alanı sınırları kapsamında aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsamında analiz, etüt ve araştırmalar yapılır.
 • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi şartlarına uyulmamıştır. Şöyle ki;
 • Madde 3. Fıkrasında belirtildiği üzere İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:
 1. a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki
  tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.
 2. b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak
  bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın
  ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve
  konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut
  plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde
  kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur. Mevcutta 39801 mpark ve
  yeşil alan kaldırılarak sanayiye açılmış olup, buna karşılık teklif edilen
  planda 2760 m
  yeşil alan öngörülmüştür. Arada 37.000 m yeşil alan
  kaldırılmış olup, bu husus Mekansal Planlamalar yönetmeliğinin 26.
  Maddesine aykırıdır
 • Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır. ( KSS talep edilen kat yüksekliği 22,5 metre )
 • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31. Maddesi 2. Bendi uyarınca “Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, planın kademesi ve türüne göre üst kademe planlar, planlama esasları, yapılan analiz ve kararlar ile birlikte gerekçesi, planın kent bütününe ve çevresine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesi, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususları kapsamında değerlendirilir.”

Yönetmeliğin 3. Bendinde ise “Plan paftası, plan notları, plan raporu bulunmayan ve plan teklifi niteliğine haiz olmayan, müellif tarafından yapılmayan ve imzalanmayan planlar idarelerin karar mercilerine sunulamaz”. Demektedir.

Aynı yönetmeliğin 4. Bendinde belirtildiği üzere “imar planı teklifleri, planın kapsadığı alanın maliki veya maliklerinin yasal vekilleri tarafından sunulabilir. Planlanan alan içinde maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların ilgili idarece belgelendirilmesi ve planlanan alanın %20’sini aşmaması şartı aranır.” Tespit ettiğimiz kadarıyla, İmar tadilatı talep edilen alanın malikleri Ereğli Kömürleri İşletmesi ve Hazinedir. Her iki kurumunda imar planı talebi teklifi yoktur. Sadece Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu görüşleri vardır.

 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığının 03/04/2020 tarihli İmar Planı Değişikliği hakkında kurum görüşünün 2. Paragrafında belirtildiği üzere kurum mülkiyetinde bulunan alana ilişkin ruhsatın işletme hakkının devri sözleşmesinin imzalanmış olduğu, 86108 sicil sayılı alana ilişkin olarak TÜMAŞ Mermer San.Tic.A.Ş. nin 01/04/2020 tarihli yazısına dayanak noktası olan 3213 sayılı Maden Kanunun Madencilik Faaliyetlerinde izinler Başlıklı 7. Maddesi hükmü dikkate alınarak TÜMAŞ Mermer San.Tic. A.Ş. ve MAPEG ( Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) ‘den görüş ve izin alınması gerekirken evraklar içerisinde böyle bir belge bulunamamıştır.
 • Mülkiyet sahibi (malik) olan Türkiye Taşkömürü Kurumunun imar planı tadilatı için başvuru dilekçesi evraklar içinde bulunamamıştır.
 • Mülkiyet sahibi (malik) olan Hazine adına Zonguldak Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünün imar planı tadilatı için başvuru dilekçesi evraklar içinde bulunamamıştır.
 • İmar planı tadilatı için başvuru mülkiyet sahibi (malik) veya maliklerin yasal vekili olmayan Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünden gelmiştir. (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği madde 6’da müdürlüğün görevleri belirtilmiştir. Burada Hazine adına işlem yapma görev ve yetkisi belirtilmemiştir.)
 • Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüş yazısı vardır. Bu yazısında plan tadilatı yapılacak alandaki ilgili kurumların ( Teknopark A.Ş, Bülent Ecevit Üniversitesi, Koruma Kurulu ) muvafakat etmeleri şartı ile Hazine menfaati açısında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Bu yazıdan da anlaşılacağı gibi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Hazine adına yetkili olduğunu belirtmiştir. Esasen malik sıfatıyla Görüş veren değil talep eden olmalıdır.
 • Bülent Ecevit Üniversitesi görüşünde; Yeni Teknopark hizmet binasının Valilikçe yaptırılıp üniversiteye teslimi ve taşınma gerçekleştiğinde 132 ada 58 parseldeki bu alanın küçük sanayi sitesi imarına dönüştürülmesine muvafakat ediyoruz diyerek şartlı muvafakat etmiştir.
 • Üst ölçek planlarda olan Teknoloji Geliştirme Bölgesiyle ilgili olarak ve Küçük Sanayi Sitesi kurmak için ilgili bakanlık olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş alınmamıştır.
 • Teklif edilen plan değişikliği üst ölçekli planlara uygun değildir.
 • Üst ölçek planlar olan 1/100000 ve 1/25000 ölçekli ÇDP planları ve plan notları plan değişikli talep edilen yerde Küçük Sanayi Sitesi kurmaya, hele ki Maden Makinaları imalat Sanayi gibi ihtisas sanayi kurmaya imkan vermemektedir.
 • Mekansal Planlar Yönetmeliği 26. Madde zorunlu olmadıkça plan değişikliğinin yapılamayacağını belirtmekte, plan değişikliği zorunluluğu var ise plan değişikliği talebiyle birlikte ayrıntılı gerekçe raporu ve teknik analizlerin yapılmasını şart koşmuştur. Plan değişikliği talep dosyasında böyle bir rapor bulunmamaktadır.
 • Plan tadilatı istenen yerin, Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair yönetmeliğin 9. Maddesinde yazan kriterlere uygunluğu araştırılmadan Küçük Sanayi Sitesi kurmak için plan tadilatı teklifi yapılmıştır.
 • Plan değişikliği yapılmak istenen bölge Ülkemizde ender olarak bulunan DİKENLİ KELER isimli bir sürüngenin yaşam alanı (C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü X. Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Şube Müdürlüğü Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme Projesi kapsamında yapılan çalışma; Zonguldak İli’nin Karasal Ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme İşi Sonuç Raporu (sayfa 240) DİKENLİ KELER isimli ender türde bir sürüngen olan hayvanın Karadeniz Bölgesinde sadece plan tadilatıyla Maden Makinaları İmalat Sanayi Sitesi kurulmak istenen yerde yaşamını sürdürdüğü ve korunması gerektiği belirtilmiştir.) Bu konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli parklar Genel müdürlüğünden görüş alınmamıştır.
 • Plan değişikliği yapılmak istenen alanda koruma altında olan kok bacası ve koruma alanı vardır. Bu konuyla ilgili Koruma Kurulu görüşü yoktur.

 

 • Zonguldak Belediyesinde imar konularıyla ilgili ihtisas birimi, İmar ve Şehircilik müdürlüğüdür. Bu müdürlüğün, talep edilen plan değişikliği taleplerini kanun, yönetmelik ve meclis kararlarına uygunluğu açısından inceleyip usulüne uygun ve eksiksiz olarak idarenin karar mercilerine sunma zorunluluğu vardır. (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 31-3)
 • Zonguldak Belediye Meclisi 17.06.2004 tarih ve 6/50 sayılı meclis kararıyla imar planı değişikliklerinde uyulacak ilkeleri belirlemiştir. Plan değişikliği teklifinde bu ilkelere uyulmamıştır.
 • Zonguldak Belediye Meclisi 08.10.2014 tarih ve 204 sayılı meclis kararıyla Plan değişikliği talepleri görüşmelerinde gerekli belgeler ve komisyon çalışma ilkelerini belirleyen karar almıştır.

Bu meclis kararının  C maddesi- “Belediyenin ilgili birim yetkililerince hazırlanan ve imzalarını taşıyan değişikliğin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar planı Değişiklikleri başlıklı 26. Madde hükümlerine ve uyulması gereken esaslara uygun olup olmadığını, özellikle kamu yararına olup olmadığını ayrıntıları ile açıklayan bilimsel ve teknik raporu”

Bu meclis kararının son paragrafında;

“İmar Komisyonu Üyeleri plan değişiklikleriyle ilgili raporlarını, bu konulardaki yasaları ve yönetmelikleri bilmek ve uygulamakla görevli ve sorumlu belediye yetkililerinin vereceği bilgiler, belgeler ve uygunluk raporları doğrultusunda hazırladıklarından;

            İlgili birim yetkililerince hazırlanan, teknik ve bilimsel gerekçe ve uygunluk raporuyla , yukarıda açıklanan belgeleri olmayan veya eksik olan değişiklik talepleri, bilgi ve belge eksikliği nedeniyle görüşülemeyeceğinden ilgili birime iade edilecektir”. Demektedir.

 • İlgili dairesinin, meclis kararında belirtilen hususları içeren ayrıntılı bilimsel ve teknik bir raporu Plan değişikliği teklifi dosyası içinde bulunmamaktadır.

Teklif edilen plan değişikliği ile Küçük Sanayi Sitesi adıyla, bir ihtisas sanayi olan Maden Makinaları İmalat Sanayi Sitesi kurulmak istenen bu alanın;

 • Tarihi önemi, sağlık boyutu, yaşam boyutu, kültürel boyutu, sosyal boyutu, çevre boyutu, turizm potansiyeli boyutu incelendiğinde teklif edilen plan değişikliğinin uygun olmadığı.
 • Plan değişikliğinin Kanunlar, yönetmelikler ( özellikle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ), alınmış meclis kararları ve birçok mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimizden, kanunlara uymayan, kanunların açık hükümlerine rağmen komisyonun oy çokluğu ile almış olduğu karara katılmıyor RET oyu veriyoruz. Ret oyumuza ilişkin 6 sayfadan oluşan muhalefet şerhimizi komisyon raporuna eklenmek üzere sunuyoruz. 28.01.2021

 

Turgut AYDIN                                               Ozan DEMİRTAŞ

Makina Mühendisi                                        Yüksek İnşaat Mühendisi

İmar Komisyonu Üyesi                                    İmar Komisyonu Üyesi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: