Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Girişinde Zonguldak Tabip Odası tarafından  basın açıklaması gerçekleştirdi.

TTB’nin de içinde olduğu ,yıllardır kentte örgütlü bulunan ve ülke genelinde Meslek ve Kitle Örgütleri ortak platfomu (KESK,TMMOB,DİSK, TTB) Tabipler daha çok geride durdular. Bugün bıçak kemiğe dayandı. TTB üyesi hekimler Zonguldak’ta uzun süreden sonra eylem yaparak taleplerini sıraladılar.

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Eksal Kargı , Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı katıldı Zonguldak Tabip Odası Başkanı Eksal Kargı , Yakın zamanda hakkımızın ve kaybettiklerimizin bir kısmını karşılayabilecek maaş ve özlük hakkı artışları vaadinin önce verilmiş gibi yapılıp, toplumun bir kısmının haksızca saldırılarına maruz bırakılmamız ve sonra geri çekilmesi bizleri derinden yaralamış ve hayal kırıklığına uğrattığını belirterek şunları söyledi:

“Kamuoyuna Hekimler olarak dünyanın en zor ve uzun üniversite eğitimi sonrasında yaşamımızdan fedakarlık ederek, daha da zor bir yaşam biçiminin içine girip, fedakarca ve tüm gayretimizle, her gün içimizden bir şeyleri kaybederek insanüstü çalışmaya alıştık. Ancak bunun ötesinde mesleğimiz adına hiçbir iyi gelişme olacağına dair umudumuzun kalmamış olduğunu üzülerek belirtmek isteriz. Daha yakın zamanda hakkımızın ve kaybettiklerimizin bir kısmını karşılayabilecek maaş ve özlük hakkı artışları vaadinin önce verilmiş gibi yapılıp, toplumun bir kısmının haksızca saldırılarına maruz bırakılmamız ve sonra geri çekilmesi bizleri derinden yaralamış ve hayal kırıklığına uğratmıştır.

Hekimler olarak biz ;

-İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 7200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.

-Hekimlerin alacakları ücretin, performans sistemine mahkum edilmesikabul edilemez olup, hekimin eğitimine ve gayretine yaraşır emekliliğine de yansıyacak bir maaş düzenlemesinin getirilmesini  ve performans sisteminin kaldırılmasını istiyoruz.

-Hekimlerin çalışma koşullarının mutlaka iyileştirilmesini, çalışma sürelerinin azaltılarak, daha verimli hale gelmelerinin sağlanmasını istiyoruz.

-Malpraktis suçlamaları ile hekimlerin mahkeme kapılarında, mesleklerini yapamaz hale gelmeleri, kendilerine mahkemelerce verilen maddi tazminat cezaları yüzünden, mesleğe ilk adım attığı gün kadar, hatta daha da kötü ekonomik yoksulluğa mahkum edilmeleri çok üzücüdür. Hekimin icra ettiği mesleğin riskleri, maaşlarının yüzlerce katını bulmaktadır.

 -Malpraktis tazminatlarına karşı hekimi güvence altına alan gerçekçi sigorta sisteminin tesisinin ivedilikle sağlanarak hekimin mesleğini icra etmesini engelleyen malpraktis baskısının hekimin üzerinden kaldırılmasını istiyoruz.

-Hekimler ayrılmaz bir bütünün birbirlerini tamamlayan parçalarıdır. Hekimlere verilen hakların ve iyileştirmelerin tüm hekimlere ayırt etmeksizin verilmesini istiyoruz.

-Beş dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; randevuların hastalarımıza 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

-Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, topluma dayalı ve bölge/nüfus tabanlı, kamuya ait binalarda kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak, birinci basamak sağlık örgütlenmesinin yeniden planlanmasını istiyoruz.

-İşyeri hekimliği alanında OSGB ve benzeri özelleştirmenin sonlandırılmasını, bu konuda çalışma saatlerinin düzenlenmesi, atamalar ve ücretlendirilmeleri için, tabip odalarına tam yetki verilmesini istiyoruz.

-Tıp fakültelerinde geleceğimizi aydınlatacak olan genç hekim adaylarının eğitimlerinin, hekimlik vasfına yaraşır ve nitelikli olmasını istiyoruz. Asistan hekimlerin emeklerinin karşılığını aldığı, çekirdek eğitim müfredatına uygun, nitelikli uzmanlık eğitimi almasını istiyoruz.

-Hekimlerimizin Covid -19 başta olmak üzere meslek kaynaklı tüm viral, kimyasal, ışıma vs. etkisi ile oluşabilecek tüm hastalıklara karşı, kendilerini ve ailelerini tam koruyucu- kapsayıcı geniş bir meslek hastalıkları yasası istiyoruz. -Yıllardır ülkemizde yaşanan sağlıkta şiddetin kapanmayan yaralarını sarmak ve iyileştirmek için, en etkin şekilde yeni bir  sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını istiyoruz.

-Tabip Odaları olarak, özel hastane ve özel muayenehane hekimlerimizin özlük haklarının da en az kamu hekimleri kadar korunmasını, hekimlerin faydasına olabilecek gelişmelerden mahrum edilmemelerini istiyoruz”